#root / phim-tvb / [TVB] Detective Investigation Files (1995) - Hồ Sơ Trinh Sát - Sanyang LT (20/20)

[TVB] Detective Investigation Files (1995) - Hồ Sơ Trinh Sát - Sanyang LT (20/20)

 


Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files

Tên tiếng Việt: Hồ Sơ Trinh Sát 

Số tập: 20

Giám chế: Phan Gia Đức


Diễn viên:

Đào Đại Vũ - Trương Đại Dũng

Quách Khả Doanh - Cao Triệt

Lương Vinh Trung - Lý Trung Nghĩa

Tô Ngọc Hoa - Tô Kim Chi

Trần Mỹ Kỳ - Cao Mẫn

Lâm Y Kỳ - Lôi Tiếu Phụng

Diệp Chấn Thanh - Chấn Cầu

Hà Gia Lệ - Mao Đức Phân

Tô Hạnh Tuyền - Chu Tú Quyên

Trần Khải Thái - Giang Vũ Hiên

Lưu Đan - Trương Bách Xuyên

Quách Đức Tín - tổng biên tập

Download Link

| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?id=1TgHQ433i4UwTKM4nf4e7hmcXKFd8jnTu&export=download "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?id=1cEDUgzGRTqsyGMVVkcGHT88VTfijhABR&export=download "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?id=1Rde4Ztgf-MqIdqYR-JhN7kJmdIR76f6H&export=download "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?id=1eOw0NkItVxHv14v3pUf8Dx1jcAZtIQGr&export=download "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?id=1m46Te2BXq-cN3wx57CI6ZOmb1KwLF_O_&export=download "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/uc?id=1HwmB-SRF71O9ROnjTcgo31zqTAW5reHr&export=download "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?id=14Tzae3ol_RjZ-axom6jj-JykD0N-YFOb&export=download "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?id=1aPof0wWagwk9_VxRVjJvTOpGP_sN1ZPi&export=download "Tập 8") | |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ZGa2B3dHCfD17yER-uPLxMUa7H-Vdn7W "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=165SxEKIrIblE-32rdExnpsCzoLkjho3B "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1MIuchNwl6mUEB3WLJazQVZqoCCxcHqUS "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1myhBXBS25AmNA5X2d232VrMreLvXphoi "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1AvxOM3jRCmmI-F-VwJFdAKRFCO57JHFp "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cWNDt9FdYji56kvdqyIQFl2EO4ojqvYc "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iwiMHKcr23XD9QTf6vJeOi5jfnHlu2fY "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Qan5Al8QaTAt3ZwPXaaFLZyjq34EXMbe "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tGSvCbLglQctjGSidSWAr6heqbVZVzm6 "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1AtZba-3LH2Xke-zi4bkyLD4TGjiF1hPl "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dSxFcwdAwfArszhDnGwmZmwrZw0KFIdp "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1r-sX2-ecHDEVUCWmsFREljPt2seFEJQg "Tập 20")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét