#root / phim-tvb / [TVB] Detective Investigation Files IV (1999) - Hồ Sơ Trinh Sát IV - FFVN (50/50)

[TVB] Detective Investigation Files IV (1999) - Hồ Sơ Trinh Sát IV - FFVN (50/50)

 

Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV

Tên tiếng Hoa:  刑事偵緝檔案IV

Tên gốc: Hình Sự Trinh Tập Đương Án IV

Số tập: 50

Ngày phát sóng trên TVB: 29/3/1999

Ngày phát hành ở VN: 4/6/1999

Giám chế: Phan Gia Đức

Diễn viên:

Trần Cẩm Hồng - Giang Tử Sơn (Thế Phương lồng)

Cổ Thiên Lạc - Từ Phi (Thế Thanh lồng)

Tuyên Huyên - Võ Tiếu Quân (Bích Ngọc lồng)

Xa Thi Mạn - Văn Uyển Lan (Thu Hương lồng)

Lý San San - Đường Tâm Như (Thu Hương lồng)

Thiệu Mỹ Kỳ - Giang Tử Thanh (Thanh Phúc lồng)

Tô Chí Uy - Hàn Quốc Nhân (Nguyễn Vinh lồng)

Diêu Doanh Doanh - Thiệu Chi Lam (Bích Ngọc lồng)

Trần Tú Châu - Lầu Liên Hương (Bích Ngọc lồng)

Quách Phong - Lương Kiếm Hùng (Bá Nghị lồng)

Lạc Ứng Quân - Võ Nguyên Cường (Bá Nghị lồng)

Mạc Gia Nghiêu - Phùng Thiêm Hải (Bá Nghị lồng)

Đới Chí Vỹ - Ưu Vỹ Đức

Tuyết Ni - Đặng Phương (Thanh Phúc lồng)

Châu Gia Di - Hoàng Kỳ Kỳ

Vương Vỹ - Tạ Hải Siêu


DownLoad Link

| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WclE1GrUCF1v-3dUbQyeXwjOnWliEbIG "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1FnhvtQ-Lfl5Vnp9jK3jSJ8_z57tgIACU "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1yhMxoUeTXZyfflRTU6kqySPOgNBlL0gf "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1xXrTf32y38oHq-vO-9ezeRUFMHuDxbwh "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1S6dys4vM1rzTQVSV9iSJyPVqJPnXL7XI "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/uc?export=download&id=16YiYbCsi4fDtOLMsYXHFMVxknqHgYvYA "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1S8fTRCNg2-K-EUahr3VfVQSv932Xo4eI "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?export=download&id=10UIDgbAHQPOlgH7_ptqXZXjWv8FH8YtK "Tập 8")| |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1yIomdKRMGDZ-1GBNYVtNX8fsaRDGJL8m "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BzGMK9PA2IrItLB3_gnnC0-6BS5k2ug- "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1yDwzM5Or7I_EiDEe5x344IUUkN2hv0hb "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_Oawr-3muWgUH3zPNJpWtqsTi23N7hDP "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=14myQePh8vl9lyPYK9rlF3mJ1Q2o_hVoP "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1NtUzlxIZu71WYms-OcmfTpDWFxWIaFNz "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Qwe9C-R6ldt5cyIL7LpxZOP3LE_LDWpj "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TFSkzJbZpIR7AtN8ySSFCGydDdlTlbXJ "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1H0PXZJC25gx8c_-5z6JcbFaI7Eh7VS-s "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=145_8ZYJbTCz5_kSj4BItLbHz8xosuReH "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cALtGzklviWVblRcR3u7MMdjnyu_CzUb "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kNoFQR0DQ5-t-yT0rtK4P4QsxBRpSzwG "Tập 20")|[Tập 21](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JcAREexaaX0bM2E9cM13FYVinprFtiBB "Tập 21")|[Tập 22](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WE4ci2jxlJ8lk3A52lyWAgQ3CemY01AO "Tập 22")|[Tập 23](https://drive.google.com/file/d/1AHofuRURKSa7zZSezP299V05esjuf2dZ/view?usp=sharing "Tập 23")|[Tập 24](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rpaqJ13jy02vVdpc07OpmTdJkMHZ0Wph "Tập 24")| |[Tập 25](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1s8pAtUkaqW_-UqnOOinPgEIXRl-5ee5r "Tập 25")|[Tập 26](https://drive.google.com/uc?export=download&id=127GuqRNF3J7gPovEXueKsYfct_NhEteR "Tập 26")|[Tập 27](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CKnChXFCSfYaPmx9FnvSFMzsYWHxV_Wb "Tập 27")|[Tập 28](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1vMa1Zw0_ik8KXJIiOBwCrlu7y4jaqnCh "Tập 28")|[Tập 29](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DYhh_4TtIIjipcqqM6tzmAU2woxWxxZH "Tập 29")|[Tập 30](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JJG4RB8gf3mx6gQBJThfdDrSay3aMTRZ "Tập 30")|[Tập 31](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18IXtpaMiz0GtwV0GOw1Bzt0leP7ewHag "Tập 31")|[Tập 32](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1uW5caJvtD5D7pIJXzxuj--IMXUh-HQCM "Tập 32")| |[Tập 33](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1r4X7Q--9A_TO9rimUfceGXFNx79cJlAw "Tập 33")|[Tập 34](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1oBui8kMQ5TCsapFvD_AKR20RiJwAfr4t "Tập 34")|[Tập 35](https://drive.google.com/uc?export=download&id=14bn5JW2VglXHtCatx2_aCziLwS2vtwvz "Tập 35")|[Tập 36](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1H3xhlokW_xhSnV6blFdkG6vykH2eUb_2 "Tập 36")|[Tập 37](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1KqHTEX16sdHYdP0ld80AidEsK6Vvoiys "Tập 37")|[Tập 38](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cVnHMKrljnGS32OmwMNe56-qtH4b2XsT "Tập 38")|[Tập 39](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ov0GOW7WAB93X8omPBEexbAZI5wOO2gH "Tập 39")|[Tập 40](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1eBg88wZ43IR8pVjj_iBHnFpUIaES9S63 "Tập 40")| |[Tập 41](https://drive.google.com/uc?export=download&id=19y-QW1nsE0fXBafqUL98uDKKUNmIlUFH "Tập 41")|[Tập 42](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ujriyBgOKcVvU0P6zx4w88SJ8uJ9_xa1 "Tập 42")|[Tập 43](https://drive.google.com/uc?export=download&id=13U_2bUrQfEQpC5Xpmd4ITfUSxrGH_1ge "Tập 43")|[Tập 44](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18Lsrja0h-5HoQUQkgLR7621CvwFwN1LL "Tập 44")|[Tập 45](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wPXKbxXpzKSlQx0PuQibfq3_ZjXpZ80f "Tập 45")|[Tập 46](https://drive.google.com/uc?export=download&id=165PNcdk7mbQHTpkWj9uzafQg8Zq9BVYh "Tập 46")|[Tập 47](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CLGMJqfD0Q-QJmCWk_yd9-DfmH8LQaKQ "Tập 47")|[Tập 48](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1n3NuYmUJC8OqQqorRXCnAITnXDdP3fzQ "Tập 48")| |[Tập 49](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1FQ1tZe0FWwlgR34wGrUB0pvgHVofxt-V "Tập 49")|[Tập 50](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1c1O_ymOspFshSjjr3rJSjug1RdbH1paW "Tập 50")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

0 nhận xét