#root / phim-tvb / [TVB] The Zu Mountain Saga (1991) - Tiên Lữ Kỳ Duyên - Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 - USLT (20/20)

[TVB] The Zu Mountain Saga (1991) - Tiên Lữ Kỳ Duyên - Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 - USLT (20/20)

 

Tựa tiếng Hoa : 蜀山奇俠之仙侶奇緣

Tựa tiếng Anh : The Zu Mountain Saga

Tựa tiếng Việt : Tiên Lữ Kỳ Duyên

Số tập : 20


Diễn viên:

Trần Tùng Linh - Dư An Nam

Trịnh Y Kiện - Thạch Sanh

Quan Lễ Kiệt - Huyết Ma

Âu Thoại Vỹ - Chân Tử Đan

La Quan Lâm - Thánh Cô

Trần An Doanh - Trần Kỳ


DownLoad Link
| | | | | | | | | |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------| |[Tập 1](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IVLgR8nvao-rIr8GaTi0HOPPetTTWSWK "Tập 1")|[Tập 2](https://drive.google.com/uc?export=download&id=19OYvQuAC1RWfV7-IE7xFA7mKvoWs3ImX "Tập 2")|[Tập 3](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ouE_6bNp4qDYaLjFx8s8DYcrhBMD0D9- "Tập 3")|[Tập 4](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1UiyO-cb0fzMVPUIgE57FaLkbpxTV4bnM "Tập 4")|[Tập 5](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iKH1uSJ-O4HCJNQLdkHcdzVdfolJL58p "Tập 5")|[Tập 6](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-SPL-63lI3ePWV66ISXahn0bZ6o2c_Zd "Tập 6")|[Tập 7](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1mMbfvZVdledhmZNXS7UR7pEfXYX1wCIJ "Tập 7")|[Tập 8](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Q8IwqboiJc8jQI3psrBpvk7c5sevrgGR "Tập 8")| |[Tập 9](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1urZuJ_1MzjcEePE7a7micAYzwJ2irbOP "Tập 9")|[Tập 10](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1bKBkjx-T2_td6311Pb46FDsimy-BDfmb "Tập 10")|[Tập 11](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kt1-moPR8MFBhw6WvCR_cMpwkd8PrJxs "Tập 11")|[Tập 12](https://drive.google.com/uc?export=download&id=112lIRRt8RaOnydb8A-7hw_zU-65nEX9E "Tập 12")|[Tập 13](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1pqT_mwGH4WgfeOc1cwKziA3TiPn8xz-p "Tập 13")|[Tập 14](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1iy3gjYjwWgSzaIo_uD7k___cBBtg7aKF "Tập 14")|[Tập 15](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kBDnkSxFsGNMms57g5SOmODY9Vv5c6Am "Tập 15")|[Tập 16](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gKYv-Hpi8aElt1zjST6WKEKPgR2fr0qD "Tập 16")| |[Tập 17](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1f7DNzINtB-6Vwrbm49t3wvQuZsgF3FMu "Tập 17")|[Tập 18](https://drive.google.com/uc?export=download&id=19AYOt0ZbBRqUajvU5XZeN1Fi4zgVUqqu "Tập 18")|[Tập 19](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1G7X9sgrcF-aU3AEN0pTOaxcWXzSY2IMe "Tập 19")|[Tập 20](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RPm69wn1bNiNrqSKSLM76FWCM2IjLk71 "Tập 20")|

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam

1 nhận xét

Sắp xếp theo