#root / Tuyên bố từ chối trách nhiệm - Disclaimer

Tuyên bố từ chối trách nhiệm - Disclaimer

Tiếng Việt - Vietnamese

Không có tệp nào được hiển thị ở đây thực sự được lưu trữ trên máy chủ này. Chủ sở hữu trang web pvhclouds.com không thể chịu trách nhiệm về những gì người dùng của mình đăng hoặc bất kỳ hành động nào khác của người dùng. Bạn không thể sử dụng trang web pvhclouds.com để phân phối hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào khi bạn không có quyền hợp pháp để làm việc đó. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản này. Đây không phải là một trang web hướng đến lợi nhuận, tất cả các tài nguyên được thu thập từ internet và bị cấm sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi nhuận nào, hoặc nếu không bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm, trang web này không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tài nguyên nào ở đây. Nếu bạn tải xuống bất kỳ tài nguyên nào trên trang web này, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận tuyên bố và điều khoản này. Trang web này hỗ trợ tài nguyên chính hãng, vui lòng mua tài nguyên chính hãng! Nếu chủ bản quyền tìm thấy bất kỳ tài nguyên nào vi phạm quyền của mình trên trang web này, vui lòng thông báo cho nhóm quản lý để xóa nó!


Tiếng Anh - English

None of the files shown here are actually hosted on this server. The owner of this site pvhclouds.com cannot be held responsible for what its users post, or any other actions of its users. You may not use this site pvhclouds.com to distribute or download any material when you do not have the legal rights to do so. It is your own responsibility to what you did here. This is not a profit-oriented tracker, all resources are collected from internet and prohibited to use for any commercial or profit purposes, or otherwise you will need to be responsible for yourself, this tracker is not responsible for any legal responsibility for any resources here. If you download any resources on this site, it means you accept this statement and term. This site supports genuine resources, please buy genuine resources! If copyright holder finds any resources infringing his/her rights on this site, please inform management team to delete it!

#pvhclouds